MENU

 ZAKRES USŁUG

 ADRES

BLWM Sp. z.o.o.

ul. Kożuchowska 20c

65-364 Zielona Góra

 

Tel. +48 68 320 07 06

E-Mail: biuro@blwm.pl

Copyright 2020 - 2023 | Created by BLWM

  1. pl
  2. en

Ogólne warunki handlowe

 

Ogólne warunki handlowe firmy BLWM Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (dalej jako „BLWM”) dotyczące realizacji usług stanowią integralną część Umowy bądź zlecenia i określają zasady świadczenia usług przez „BLWM” w zakresie nieuregulowanym w Umowie bądź zleceniu.

Ogólne warunki handlowe

 

1. Wprowadzenie

 

"BLWM" jest firmą świadczącą usługi z zakresu projektowania, realizacji badań i pomiarów oraz towarzyszących im robót technicznych w otworach wiertniczych, wykonywanych w celach poszukiwawczych, geologiczno-rozpoznawczych, diagnostycznych oraz monitoringowych w dziedzinie geologii, geoekologii, geotechniki, przemysłu wydobywczego, górnictwa, inżynierii środowiskowej, gospodarki wodnej i surowcowej oraz dziedzin pokrewnych. "BLWM” świadczy usługi dla klientów prywatnych oraz klientów sektora publicznego.

 

2. Oferta i ceny

 

Realizacja usług wymienionych w pkt. 1 następuje zgodnie z przygotowanymi przez „BLWM” ofertami zawierającymi specyfikacje ilości, rodzaju i warunków wykonania usług wymaganych przez klienta. Po zawarciu umowy lub złożeniu zlecenia firma "BLWM" jest zobowiązana do zrealizowania zadania w ramach uzgodnionych cen. Ewentualne koszty dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji usług, uzgadniane są indywidualnie.

 

3. Realizacja zleceń i umów

 

"BLWM" realizuje zobowiązania, wynikające ze zleceń i umów wykorzystując najnowocześniejsze osiągnięcia w dziedzinie nauki i techniki oraz poprzez wykorzystanie własnej wiedzy i doświadczenia, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów. Podczas realizacji zleceń i zamówień "BLWM” stosuje obowiązujące regulacje prawne, w szczególności przepisy z zakresu bezpieczeństwa, bhp, ochrony środowiska, przestrzegając wymagań PN oraz innych przepisów i zaleceń wydanych przez inspektoraty pracy, organy nadzoru technicznego oraz inne właściwe stowarzyszenia zawodowe.

 

4. Prawo do informacji i kontroli

 

Zgodnie z dyspozycją klienta, on lub osoby przez niego upoważnione będą na bieżąco informowani o stanie realizacji usług wykonywanych przez "BLWM". Klient ma ponadto prawo do kontrolowania zaawansowania realizacji usług w dowolnym czasie.

 

5. Poufność

 

"BLWM" gwarantuje zachowanie poufności wszelkich informacji, danych osobowych oraz wyników uzyskanych w trakcie realizacji zamówionych usług, chyba że ujawnienie ich osobom trzecim będzie wymagane wskutek postanowienia sądu lub innego organu administracji. Wykorzystanie uzyskanych wyników do publikacji naukowych lub branżowych przez "BLWM" wymaga zgody klienta.

 

6. Odbiór końcowy

 

Odbiór końcowy zrealizowanych usług, jeśli będzie wymagany przez klienta, zostanie przeprowadzany w ciągu 10 dni roboczych, chyba że "BLWM" i klient uzgodnią inny termin. W przypadku gdy odbiór nie jest wymagany, prace zostaną uznane za odebrane po upływie dziesięciu dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia o zakończeniu prac. Jako pisemne zawiadomienie o zakończeniu prac traktowane będzie dostarczenie klientowi dokumentacji końcowej.

 

7. Gwarancja

 

"BLWM" gwarantuje, że z chwilą dokonania końcowego odbioru prac, świadczone usługi spełniają warunki zawarte w umowie lub zleceniu oraz są zgodne z zasadami wiedzy i techniki. "BLWM" ponosi odpowiedzialność za wady, nienależyte wykonanie usługi lub naruszenie warunków umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 pt. "Specjalne zasady i warunki wykonywania usług w otworach wiertniczych". We wszystkich przypadkach okres udzielonej gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy, o ile odpowiednie przepisy nie regulują dłuższych okresów gwarancyjnych.

 

8. Rozliczenie

 

Wszystkie usługi są rozliczane w czytelny i prosty do zweryfikowania sposób. Protokół, w którym wyszczególniony jest zakres usług, klient może otrzymać na miejscu świadczenia usług po zakończeniu prac terenowych. Na żądanie klienta protokół może również zostać dostarczony jako załącznik do faktury.

 

9. Ubezpieczenie

 

Na wniosek klienta "BLWM" przedstawi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

10. Prawa patentowe

 

"BLWM" gwarantuje, że prawa autorskie lub patentowe podmiotów trzecich nie zostaną naruszone w trakcie wykonywania uzgodnionej usługi.

 

11. Podwykonawcy

 

"BLWM" gwarantuje, że wszystkie warunki wymienione powyżej zostaną dotrzymane również w przypadku zatrudnienia podwykonawców.

 

12. Inne

 

Integralną częścią "Ogólnych warunków handlowych" są "Specjalne zasady i warunki wykonywania usług w otworach wiertniczych".

 

 

 

 

Specjalne zasady i warunki wykonywania usług w otworach wiertniczych

 

"BLWM" wykonuje zamówione przez zleceniodawcę usługi w otworach wiertniczych na niżej opisanych warunkach. Zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków będą obowiązywały tylko za pisemnym potwierdzeniem upoważnionych przedstawicieli "BLWM" i zleceniodawcy. Składając zamówienie firmie "BLWM" zleceniodawca akceptuje poniższe warunki oraz wszelkie ewentualne poprawki i uzupełnienia dotyczące realizacji usług.

1.

Za stan techniczny otworu wiertniczego na czas realizacji usług odpowiada zleceniodawca. Przed rozpoczęciem prac jest on zobowiązany zapewnić "BLWM" wszelkie znane mu informacje dotyczące konstrukcji oraz stanu technicznego otworu wiertniczego jak również warunków występujących w jego bezpośrednim otoczeniu w celu bezpiecznej i sprawnej realizacji usług. Nie ujawnienie takich informacji, a w szczególności ich celowe zatajenie, uprawnia "BLWM" do odstąpienia od wykonania usług lub ich ograniczenia, nawet po potwierdzeniu przyjęcia zlecenia do realizacji. 

2.

"BLWM" gwarantuje realizację usług przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i sprawdzonej technologi wyłącznie w przypadku gdy stan techniczny otworu wiertniczego oraz warunki w jego bezpośrednim otoczeniu są prawidłowe. Odpowiedzialność "BLWM" za ewentualne komplikacje w trakcie realizacji usług, a także za kompletność uzyskanych wyników, jest organiczna do przypadków umyślnego zaniedbania przedstawicieli i personelu "BLWM" lub ich rażącego niedbalstwa.

3.

"BLWM" zastrzega sobie prawo do odmowy kontynuacji prac, jeśli okaże się, że w trakcie wykonywania usługi, stan otworu wiertniczego lub warunki w jego bezpośrednim sąsiedztwie wzbudzają wątpliwości co do bezpiecznego i bezproblemowego wykonania usługi. W takim przypadku zleceniodawca ponosi wszelkie koszty, jakie powstały do tego momentu. Jeśli zamawiający nalega na kontynuowanie prac, wówczas zobowiązuje się do współpracy doradczej i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody własne, jak również za szkody wyrządzone "BLWM" i osobom trzecim. "BLWM" zastrzega sobie jednak prawo do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej przerwania prac.

4.

Podczas realizacji usług przez "BLWM" zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za swój personel, otwór wiertniczy, swoje wyposażenie, urządzenia i materiały. W przypadku wszelkich szkód na wiertni, w odwiercie lub w złożu spowodowane w trakcie wykonywania usługi, "BLWM" ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy przedstawiciele "BLWM" lub jego personel dopuścili się rażącego niedbalstwa. W przypadku, gdy zleceniodawca nie wykaże zaniedbań przedstawicieli i personelu "BLWM", zwalnia tym samym "BLWM" i osoby trzecie od wszelkich roszczeń odszkodowawczych.

5.

"BLWM" ponosi odpowiedzialność jedynie za wady, w szczególności braki jakościowe i różnice ilościowe, które wystąpią do momentu przejścia ryzyka z chwilą ostatecznego odbioru świadczonych usług, w następujący sposób:

  • w pierwszej kolejności zleceniodawca ma prawo wyłącznie żądać naprawienia wadliwej usługi. "BLWM" jest uprawniona do wymiany wadliwych części zlecenia lub wskazać zleceniodawcy możliwość odstąpienia od umowy (anulowania zlecenia) lub obniżenia wynagrodzenia,
  • ze swojej strony klient może odstąpić od umowy lub żądać obniżenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy usunięcie usterek lub poprawa świadczonej usługi nie będzie możliwa z przyczyn technicznych w uzgodnionym terminie,
  • odpowiedzialność "BLWM" za usuwanie usterek lub ich naprawienie jest ograniczona do wartości wynagrodzenia za wykonane usługi,
  • gwarancja "BLWM" przestaje obowiązywać jeżeli osoby nieupoważnione przez "BLWM" dokonają napraw lub innych działań prowadzących do poprawienia usługi,
  • gwarancja jakości przestaje również obowiązywać także w przypadku wad spowodowanych błędami obsługi zleceniodawcy, zaniedbaniem, niewłaściwym zachowaniem przy obsłudze sprzętu lub usterkami urządzeń dostarczonych przez zleceniodawcę, jak i wad spowodowanych przez nieprzestrzeganie instrukcji podanych przez przedstawicieli i personel "BLWM",
  • roszczenia z tytułu wad należy zgłosić "BLWM" w formie pisemnej natychmiast po ich ujawnieniu, przy czym w przypadku wad widocznych, najpóźniej w terminie 8 dni od dnia odbioru. W przeciwnym wypadku zobowiązania "BLWM" z tytułu gwarancji jakości wygasają. Jeśli zleceniodawca akceptuje  wykonane usługi, posiadając wiedzę o ich wadach, to uprawnienia z gwarancji jakości przysługują mu tylko wtedy, gdy zastrzegł sobie takie prawo w trakcie końcowego odbioru usług.

6.

Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu, jak również obrażenia i wypadki personelu firmy "BLWM", które są spowodowane przez wadliwy stan techniczny otworu wiertniczego lub ich urządzeń operacyjnych, jak również spowodowane umyślnym lub rażąco niedbałym zachowaniem personelu zleceniodawcy. Ponadto, przy użyciu środków własnych oraz na własny koszt, zleceniodawca zobowiązuje się do odzyskania sprzętu i urządzeń "BLWM", które zostały utracone z powodu wadliwego stanu technicznego otworu wiertniczego lub jego urządzeń operacyjnych lub do zwrotu aktualnej wartości utraconego sprzętu lub urządzeń.

7.

Za wymienione w punkcie 6 prace prowadzące do odzyskania sprzętu zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność. Przedstawiciele i personel "BLWM" nie są upoważnieni do podjęcia jakichkolwiek działań samodzielnie oraz nie mogą zostać oni wezwani przez zleceniodawcę do udziału w pracach prowadzących do odzyskania sprzętu z wyjątkiem funkcji doradczej. Jeśli "BLWM" zaoferuje sprzęt pomocniczy w trakcie wspomnianej powyżej działalności doradczej, to sprzęt ten służy wyłącznie interesom zleceniodawcy, a odpowiedzialność "BLWM" nie ulega zmianie. Zapewnienie urządzeń pomocniczych i działalności doradczej podczas prac prowadzących do odzyskania utraconego sprzętu podlega ograniczeniom odpowiedzialności wymienionym w punktach 2 do 5.

8.

Przy korzystaniu z materiałów radioaktywnych w trakcie realizacji usługi, "BLWM" lub podmioty trzecie działające na jej zlecenie są odpowiedzialne za przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, przeładunku i transportu tych materiałów oraz uzyskują niezbędne zezwolenia urzędowe. Przedstawiciele zleceniodawcy zobowiązują się wykonywać polecenia przedstawicieli "BLWM" we wszystkich sprawach dotyczących ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Jeśli sonda ze zintegrowanym źródłem promieniotwórczym zostanie utracona w otworze wiertniczym i nie może zostać odzyskana w stanie nieuszkodzonym, wówczas część pozostała pod ziemią musi zostać odizolowana przez zleceniodawcę przy użyciu odpowiednich środków zgodnie z odpowiednimi urzędowymi zarządzeniami i przepisami prawnymi.

9.

Sondy oraz kable wykorzystywane przez "BLWM" przeznaczone są do normalnych warunków otworowych. Klient zrekompensuje wszelkie uszkodzenia kabli i sond spowodowane ekstremalną temperaturą i ciśnieniem w otworze, a także obecnością korodujących gazów, cieczy lub innych substancji chemicznych.

10.

Zleceniodawca zapewnia drożność dróg do miejsca świadczenia usług. W trudnych warunkach terenowych wspiera on za pomocą odpowiednich środków dojazd jednostek pomiarowych "BLWM". Jeśli dojazd odbywa się na drogach zbudowanych przez klienta, "BLWM" nie ponosi odpowiedzialności za szkody w uprawach i uszkodzenia dróg.

11.

Personel "BLWM" oraz współpracujące podmioty dokonują interpretacji pomiarów, niezależnie od tego czy bezpośrednio za pomocą elektronicznego przetwarzania danych czy przy użyciu innych metod, według swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia. Interpretacje te są częściowo oparte na faktach empirycznych i modelach fizycznych, przez co wyniki interpretacji i wnioski z nich wynikające nie są nieomylne i mogą różnić się od wyników zleceniodawcy lub osób trzecich. W żadnym wypadku interpretacje i wnioski nie powinny służyć jako jedyne źródło informacji w celu podejmowania decyzji dotyczących odwiertu, konstrukcji otworu, warunków eksploatacji lub jakichkolwiek działań, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkownika otworu, firmy wiertniczej, personelowi, wiertni lub środowisku. Odpowiedzialność "BLWM" za błędy interpretacyjne jest wyłączona.

12.

Jeżeli nie uzgodniono inaczej "BLWM" przechowuje cyfrowe dane z pomiarów przez okres sześciu miesięcy. W tym czasie zleceniodawca ma w każdej chwili możliwość uzyskania dostępu do danych. Po tym terminie dane zostaną usunięte.